Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

in the interdepartmental thematic scientific collection

 “Проблеми агропромислового комплексу Карпат ”

У збірнику публікуються оригінальні статті з актуальних питань рослинництва, садівництва та виноградарства, землеробства, кормовиробництва, агрохімії, селекції, насінництва, захисту рослин, годівлі, розведення і селекції тварин, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, економіки сільськогосподарського виробництва.

Електронні версії видання розміщені на сайті установи та передані на репозитарне зберігання в Національну бібліотеку імені В. І. Вернадського і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України». Збірник індексується в Google Scholar та РИНЦ.

Статті подають змішаними мовами: українська, англійська, угорська, російська, обсягом від 20 до 30 сторінок формату А5, гарнітура Times New Roman, кегль 10, текст набраний через 1,5 інтервала, розміри полів: верхнє – 2,5 см, нижнє, ліве, праве – 2 см, з експертним висновком, а також на CD-R у формі файла редактора Word 2007.

Стаття має включати:

 • індекс УДК (звичайним шрифтом, зліва, кегль 8);
 • ініціали, прізвища авторів, наукові ступені (зліва, жирним шрифтом, кегль 8);
 • назву установи (звичайним шрифтом, зліва, кегль 9);
 • поштову адресу установи, e-mail автора (курсивом, зліва, кегль 9);
 • заголовок (великими літерами, жирним шрифтом, зліва, кегль 10);
 • анотацію українською, англійською, угорською, російською мовами (анотація англійською мовою має містити імена (повністю) та прізвища авторів, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 1800 знаків (без пробілів), текст ідентичний українському варіанту, переклад не комп’ютерний, кегль 9);
 • ключові слова українською мовою (5–10 слів або словосполучень, кегль 9);
 • постановка проблеми (жирним шрифтом);
 • мета і завдання (жирним шрифтом);
 • результати дослідження (жирним шрифтом);
 • висновки (жирним шрифтом);
 • бібліографічний список(жирним шрифтом, згідно з ДСТУ 8302:2015, в алфавітному порядку, від 30 до 40 пунктів, в основному нові джерела за останні 10 років, з яких 50 % – література з видань, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, з посиланнями в тексті, допускається не більше 2 власних публікацій авторів статті, транслітерація обов’язкова); для створення списку використаної літератури англійською мовою (References) назву цитованої роботи подають відповідно до авторського варіанта, якщо він відсутній, то назву перекладають, а всі інші дані у бібліографічному описі транслітерують (для цього можна скористатися on-line сайтом: з української –https://www.slovnyk.ua/translit.php або http://translit.kh.ua/, з російської – https://translit.net/ru/). Транслітерацію українських символів потрібно здійснювати відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. № 55  (Паспортним стандартом).

Рисунки, які мають бути тільки чорно-білими, штрихованими, не сканованими, виконувати у програмах Microsoft Graph або Microsoft Excel (до останнього додати файл Excel з вихідними даними). Ширина рисунків і таблиць має збігатися з межами тексту, назви – жирним шрифтом по ширині без абзацу. Слово «таблиця» не вживається. Таблиці не сканувати і не малювати. Не наводити одні й ті ж дані на рисунках і в таблицях. Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту. Примітки – кегль 8. Абзацний відступ – 1 см. Сторінки не нумеруються.

На окремому аркуші потрібно вказати прізвища, повністю імена, по батькові всіх співавторів, контактні телефони, e-mail, поштову адресу для отримання збірника, ORCID автора (за наявності).

Для аспірантів та докторантів на першій сторінці внизу зазначити науковий ступінь, ініціали та прізвище наукового керівника або консультанта.

Зміст статті має відповідати вимогам, викладеним у Бюлетені ВАКу України (2003, № 1).

Прохання до авторів уважно вичитувати свої статті, перевіряючи точність наведених наукових даних та відповідність вимогам. Редакція залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають встановленим вимогам, редагувати та скорочувати представлені матеріали.

Публікація безкоштовна!

Телефони для довідок: Шейдик Кароліна Артурівна, к. с.-г. н., відповідальний секретар – +38 095 194 22 94,

E-mail: insbakta@ukr.net

 Статті надсилати за адресою: Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, пр.. Свободи, 17 вул.  с. Велика Бакта  Берегівського району Закарпатської області, 90252.