Проблеми агропромислового комплексу Карпат

Міжвідомчий тематичний науковий збірник

EnglishUkrainian

СТРУКТУРА СТАТТІ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

 

УДК
Ініціали та прізвища авторів (англійською)
Офіційна назва організації, місто, держава (англійською)

 

Назва статті (англійською)
     Реферат англійською мовою. Обсяг 2000–2500 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (без загальних фраз), оригінальним, змістовним (відображає основний зміст статті), структурованим (як один абзац тексту, зберігає послідовність опису результатів у статті), “англомовним” (написаним якісною англійською мовою). Реферат повинен містити вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів (50–70 % обсягу реферату) та лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень (1 речення). Термінологія тексту ‒ мова профільних міжнародних англомовних журналів. Реферат розкриває зміст статті, робить його зрозумілим без ознайомлення зі статтею. Використовуйте активний, а не пасивний залог («The study tested», а не «It was tested in this study»).
      Keywords: 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті.
Поштова адреса: Назва організації, вулиця та будинок, Місто та індекс, Країна (англійською мовою).
Tel.: +38-xxx-ххх-хх-хх.
E-mail: __________
ORCID кожного з авторів статті.

 

УДК
Ініціали та прізвища авторів
Офіційна назва організації, місто, держава

 

Назва статті (українською, російською або угорською мовою)
     Українська, російська або угорська анотація (відповідно до мови статті). Обсяг близько 2000–2500 знаків. Вимоги ті самі, що і до англійської анотації.
     Ключові слова: 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті.
     Під час оформлення статті просимо дотримуватися таких правил. Обсяг статті – від 10 до 30 сторінок, Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 2 см, аркуш А4. Текстові матеріали підготовлені в редакторі MS Word (*.doc), математичні формули та рівняння ‒ у вбудованому редакторі рівнянь. Використовують одиниці Міжнародної системи вимірювань.Заголовок статті стисло інформує про її зміст, містить не більше 12 слів, є цікавим для міжнародної аудиторії. Експериментальна стаття містить такі розділи: Вступ, Матеріал і методи досліджень, Результати, Обговорення, Висновки, Висновки, References. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але наявність висновків та References обов’язкова. Таблиці та рисунки ‒ пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводиться під таблицею в примітках. Табличні й ілюстративні матеріали розміщують у тексті рукопису безпосередньо після першого згадування про них. Усі елементи тексту в зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Стаття, повернута після доопрацювання пізніше ніж через місяць, розглядається як нове надходження. Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.Посилання в тексті наводяться за зразком (Прізвище, рік), наприклад: один автор – (Vinson, 1997), два автори – (Vargo & Laurel, 1994; Vargo & Hulsey, 2000), три та більше авторів – (Jones et al., 1978; Davis et al., 1989).

 

Вступ  (“Введение” чи “Introduction”)
     Вступ розкриває актуальність, дослідженість проблеми у світовій науковій літературі (мінімум – 15 посилань на англомовні статті в міжнародних виданнях за останні 5 років). На завершення вступу характеризується мета статті (гіпотези), сформульована перед початком дослідження.
    Мета дослідження (Aims) ‒ лаконічно вказують основний результат, на досягнення якого націлене дослідження, проміжні задачі. Мета не дублює назву статті.
Матеріал і методи досліджень (“Материал и методы исследований” чи “Materials and methods”)
   Розділ повинен давати можливість повторити весь обсяг досліджень для перевірки даних, отриманих автором статті, створювати цілісне уявлення про те, що йому відомі всі можливі джерела помилок, які вплинули б на результати досліджень даних. Розділ, за необхідності, поділяють на підрозділи. У теоретичній статті розкривається теоретичне підґрунтя дослідження, концепції, наводяться формули, рівняння, а також особисті методики автора.
Результати (“Результаты” чи “Results”)
     Розділ, за необхідності, поділяють на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Наводяться експериментальні або теоретичні дані, отримані в процесі дослідження, без їх інтерпретації. Використовуються рисунки (графіки, діаграми, схеми), таблиці.
       Результати та Обговорення не можна об’єднувати в один спільний розділ статті.
Обговорення (“Обсуждение” чи “Discussion”)
     В обговоренні інтерпретують, узагальнюють результати, порівнюють їх із 10–20 результатами інших дослідників під час вирішення аналогічних завдань.
Недоліки, що найчастіше трапляються в авторських оригіналах і яких потрібно уникати.
Звернемо увагу авторів!
1. Латинські назви родів і видів наводять курсивом, прізвище автора та рік опису виду – звичайним шрифтом.
2. Не вводити посилання на таблицю або рисунок у вигляді окремого речення.
3. Уникати у реченнях “зайвих” слів, речень ускладнених конструкцій, великих за обсягом фрагментів тексту.
4. Використовувати одиниці виміру системи СІ: без крапок (т, м, г, га, моль), а нестандартизовані одиниці – зі скороченнями (екз./м2 тощо).
5. Обов’язково розрізняють символи “–” (тире), “-” (дефіс), “—”. Третій із них у рукописах не використовують.
6. Нерідко редакторські виправлення зумовлені неправильним уживанням прийменників “в”, “у”, “при”, “з”, “із”, “зі” тощо.
7. Недоречним є використання словосполучення “на протязі” замість “протягом”, вживання прикметників типу “найпотужніший” замість “найбільш (більш) потужний”; “у відповідності” замість “відповідно до (відносно)”, “у порівнянні” ‒ “порівняно”; “у 3,5 разів” замість “у 3,5 раза”.
8. Часто зустрічається зайвим слово “було”, хоча без нього зміст речення не змінюється.
9. У статті не використовують скорочення наукових термінів.
10. Тематичні назви таблиць і рисунків (примітки до них) мають бути “вичерпними”. Читач не повинен додатково перечитувати “Матеріал і методи досліджень” або назву статті, щоб розібратися у змісті таблиці чи рисунка, визначати повторність досліджень і відшукувати інформацію, що саме наведено після плюс/мінус: стандартна помилка, середньоквадратичне відхилення або помилка (SE, SD або m).
11. Не вживають у тексті пасивний залог: “проби відбиралися” замість “проби відбирали”.
12. Стаття може бути відхилена рецензентами через відсутність коректного статистичного опрацювання первинних даних.
13. Діаграми виконують у такий спосіб, щоб вони підлягали редагуванню.
Висновки  (“Выводы” чи “Conclusion”)
     Висновки – 5–10 речень, краще надавати суцільним текстом. Наводять основні ідеї статті, демонструють їх новизну, акцентують увагу на практичному застосуванні отриманого результату, пропонують напрями подальших досліджень.
Бібліографічні посилання (“Библиографические ссылки” чи “References”)
     Перелік літературних посилань наводять за алфавітом, а не за порядком згадування в тексті (загальна кількість посилань ‒ не менше 30-ти для оригінальної роботи та не менше 100 ‒ для оглядової).
     До опису статті вносять всіх авторів, не скорочуючи їх кількість. Перелік посилань наводять згідно з вимогами APA – American Psychological Association, з індексами doi, наведеними на сайті www.crossref.org.
     Посилання на статті:

 

     Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, vv(n), pp–pp. doi:
     Gahleitner, G. (2013). Hydrogen from renewable electricity: an international review of power-to-gas pilot plants for stationary applications. International Journal of Hydrogen Energy, 38(5), 2039–2061. doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.12.010.
    Zhukov, A. V., & Zadorozhnaya, G. A. (2016). Spatio-temporal dynamics of the penetration resistance of recultivated soils formed after opencast mining. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology, 24(2), 324–331. doi: 10.15421/011642.
      Buryak, Z. A., Grigoreva, O. I., & Pavlyuk, Y. V. (2014). GIS maintenance of rural territories geoplanning under basin principles. International Journal of Advanced Studies, 4(2), 56–60. doi: 10.12731/2227-930X-2014-2-8.
    Derkach, K. V., Abraimova, O. E., & Satarova, T. M. (2011). Kalusogennyj potencial linij kukurudzy grupy Lankaster v umovah in vitro [Callusogenic potential of maize lines of Lancaster group in vitro]. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology, 19(1), 16–21 (in Ukrainian).
      Посилання на книги:
     Zhukov, O. V. (2015). Analiz prostorovyh danyh v ekologii’ ta sil’s’komu gospodarstvi [Analysis of spatial data in ecology and agriculture]. DNU, Dnipropetrovsk (in Ukrainian). doi: 10.13140/RG.2.1.3480.2406
     Demydov, А. А., Kobets, A. S., Hrytsan, Y. Y., & Zhukov, A. V. (2013). Prostranstvennaja agrojekologyja y rekul’tyvacyja zemel’: monografyja [Spatial agroecology and land recultivation: monography]. Svidler, Dnipropetrovsk (in Russian). doi: 10.13140/RG.2.1.5175.5040
     Для автоматичної транслітерації користуйтеся сайтом https://translit.net/ua/ ‒ для українського тексту; https://translit.net/ru/ ‒ для російського. Обов’язково перевірте коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів автора, який найбільш поширений у мережі Інтернет).

 

Прикінцеве звернення!
     Кількість доопрацювань і переробок під час редагування статті має бути мінімальною. За зразок оформлення статті (кегль шрифтів, міжрядкові інтервали, параметри сторінки) можна брати цей файл.
Статті надсилають до редколегії в електронному вигляді, одним файлом за електронною адресою insbakta@ukr.net.
Відповідальний редактор – Шейдик Кароліна Артурівна (тел.: +38 095 194 2294).
Контакти
Адреса редколегії: Шейдик К.А., Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція, 90252, Україна, Закарпатська область, Берегівський район, с. В. Бакта, пр. Свободи, 17 , Україна. Тел.+38 095 194 2294, Е-mail: insbakta@ukr.net.  

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Авторське право © 2021 Insbakta. Всі права захищені.