Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВЕДЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ Й НАСІННИЦТВА МАЛОПОШИРЕНИХ ЛІКАРСЬКИХ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР (собачої кропиви п’ятилопатевої, любистку лікарського та перцю солодкого типу паприки)

У монографії висвітлено наукові питання щодо визначення ботаніко-біологічних особливостей генофонду любистку лікарського, собачої кропиви п’ятилопатевої та перцю солодкого типу паприки. Апробовано технологію диференціації сортів з різним проявом фенотипу і проведено оцінку вихідного матеріалу за основними цінними господарськими ознаками. За результатами проведених досліджень відображено параметри варіабельності кількісних і якісних ознак вихідного матеріалу, виділено джерела за скоростиглістю, продуктивністю, хімічним складом і стійкістю проти факторів навколишнього середовища та основних шкідливих мікроорганізмів.

Обґрунтовано та розроблено методологічні підходи створення моделі сортів на основі модифікації традиційних методів, удосконалено схему селекції для отримання сортів любистку лікарського, собачої кропиви п’ятилопатевої та перцю солодкого типу паприки за коротший термін, відпрацьовано елементи технології вирощування наземної маси та насіння, розроблено технологію дозарювання та сушіння продукції перцю солодкого типу паприки, надано результати щодо апробації нових підходів до створення конкурентоспроможних сортів любистку лікарського, собачої кропиви п’ятилопатевої й перцю солодкого типу паприки та розраховано економічний ефект від вирощування створених конкурентоспроможних сортів Корал, Красуня та Берегівський.

Для селекціонерів, науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів та працівників переробної промисловості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Вирощування павловнії (Paulównia sp.) в умовах низинної зони Закарпаття

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та даних наукової літератури. Висвітлено загальну та біологічну характеристику павловнії, вимоги до абіотичних факторів вирощування, а також надано технологію вирощування.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.

ВИРОЩУВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH) В УМОВАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ (РЕКОМЕНДАЦІЇ)

В рекомендаціях викладено науково-обґрунтовані та методичні питання щодо ботанічної і морфо-біологічної характеристики рослин ехінацеї пурпурової. Висвітлено господарське значення культури, а також вимоги рослин до умов навколишнього середовища та розкрито питання технології.

Рекомендації розраховані на сільськогосподарських виробників лікарської сировини, науковців, студентів аграрних навчальних закладів.

Рецензенти: Матієга О.О., к. с. – г. наук, Мельничук О., канд. с. – г. наук

 ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ТЮТЮНУ ЗА НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ (класифікатор)

Формування генетичного фонду тютюну розпочато в Україні з 1980 року, що стало послідовним продовженням наукових досліджень науковців Всесоюзного інституту тютюну і махорки в Краснодарі. Започатковано роботу Власовим В.І., Сучковим В.І., Рубан Е. В., Іванова Т. З. та Іваницький К. І., але колекція не була систематизована за ознаками, а лише за сортотипами з наведенням параметрів продуктивності вегетативної маси без дослідження генеративних органів та здатності до насіннєвого розмноження. Тому започатковані нами дослідження є актуальними і цінними при формуванні вітчизняної генетичної бази тютюну.

Ознакові колекції служать для оптимізації складу та обсягу базових колекцій – складових національного генетичного банку рослин України, якою є зокрема колекція тютюну Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, цілеспрямованого залучення, ефективного використання та збереження цінного генофонду.

Нашою метою є виявлення основних генеративних ознак, які впливають на формування продуктивності суцвіття та встановити сорти-еталони з притаманними ознаками їх прояву.

НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄС

Збірник тез Міжнародної наукової конференції присвяченій 70-річчю Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції

У збірнику наведено результати досліджень з актуальних проблем: соціально-економічного розвитку підприємництва та кооперації аграрної сфери економіки, визначені основні інноваційні складові успішного виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрямки вирішення проблем в галузі тваринництва.

ВИРОЩУВАННЯ, ЗБИРАННЯ ТА СУШІННЯ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ТИПУ ПАПРИКИ (CAPSICUM ANNUM  L. CONVAR. LONGUM  DC) В УМОВАХ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

В рекомендаціях викладено науково-обґрунтовані та методичні питання щодо ботанічної класифікації і характеристики рослин перцю солодкого типу паприки та вимог культури до умов навколишнього середовища, надана характеристика зразків колекції та сортів селекції Закарпатської ДСГДС НААН. Висвітлені питання господарського значення даної культури, технології вирощування на насіннєві цілі і для виготовлення приправи, способів збирання, дозарювання плодів перцю, а також їх переробка.

НАУКОВІ РОЗРОБКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ за 2011-2015 роки

У виданні подані результати досліджень проведених науковими працівниками Закарпатської ДСГДС за період 2011-2015 років в галузях землеробства, зернового господарства, картоплярства, садівництва, виноградарства, кормовиробництва, годівлі тварин, вівчарства, скотарства, конярства, механізації та економіки.

Закінчені наукові розробки колективу науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції рекомендуються до впровадження у виробництво господарствами усіх форм власності з метою підвищення економічної ефективності розвитку агропромислового комплексу Закарпаття.

НАУКОВО ОБГРУНТОВАНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВЕДЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ CAPSICUM ANNUM L. CONVAR. LONGUM DC (ПЕРЦЮ ПРЯНОГО СОЛОДКОГО)

У методиці висвітлено наукові питання щодо визначення ботаніко-біологічних особливостей генофонду перцю пряного солодкого (паприки солодкої). Апробовано технологію диференціації сортів із різною фенотиповістю, проведено оцінку вихідного матеріалу за основними ознаками і виділено джерела за скоростиглістю, продуктивністю, хімічним складом і стійкістю проти факторів навколишнього середовища та основних хвороб і шкідників.

Розроблено методологічні підходи створення моделі сортів на основі модифікації традиційних методів, удосконалено схему селекції для отримання сортів перцю пряного солодкого за коротший термін, відпрацьовані елементи технології вирощування плодів перцю пряного та насіння, розроблено технологію дозарювання та сушіння продукції.

Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах 2016 року (в Закарпатській області)

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.

РОЗВЕДЕННЯ, ВИРОЩУВАННЯ ТА ГОДІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЖУЙНИХ ТВАРИН В ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ ГІРСЬКОГО КРАЮ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Посібник написаний на основі узагальнення літературних джерел і наслідків багаторічних досліджень авторів та їх колег Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції та Гірського наукового підрозділу Національної академії аграрних наук.

В розвитку економіки Закарпаття важливу роль відігравали і відіграють жителі села. Вони завжди виступали стабілізатором всіх перебудов та реформаційних процесів. У важкі періоди державотворення всі сфери життя утримували на плаву селяни.

Отже, пріоритетним має бути запровадження в життя інформування і навчання сільських господарів усіх форм власності правильному і раціональному використанню земельних ресурсів, їх живлення, а також розведення, вирощування та утримання с.-г. тварин з метою одержання високих результатів і прибутків, що і зумовило написання цього посібника.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА РІЗНИХ ТИПІВ ВИН З ТРАДИЦІЙНИХ СОРТІВ, КЛОНІВ ТА СОРТІВ ВИНОГРАДУ НОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ

В рекомендаціях наведена характеристика нових для умов Закарпатської області сортів винограду з груповою стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів середовищ. Запропоновано сорти для формування сировинної бази високоякісного виноробства та технологію виробництва різних типів вин. Узагальнено результати наукових досліджень по даному питанню.

Рекомендації розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств виноградно-виноробного профілю, студентів, фермерів, та виноградарів- виноробів любителів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБҐРУНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ВИНОРОБСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В рекомендаціях проаналізовано сучасний стан виноградарства Закарпатської області та мікрозони поширення нових та районованих сортів винограду, наведено характеристику нових для умов області сортів винограду з груповою стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів середовища, які рекомендовані для формування сировинної бази для високоякісного виноробства Закарпатської області. Узагальнено результати наукових досліджень по даному питанню.

Рекомендації розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств виноградно-виноробного профілю, студентів, фермерів, та виноградарів- виноробів любителів.

ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ LEVISTICUM OFFICINALE KOCH ТА LEONURUS GUINGUELOBATUS GILIB І СТВОРЕННЯ НОВИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ СОРТІВ

У методиці узагальнено результати досліджень щодо виявлення та створення нових адаптивних джерел для селекції любистку лікарського й собачої кропиви п’ятилопатевої за основними господарсько-цінними ознаками, відображено параметри варіабельності кількісних ознак вихідного матеріалу для створення нової моделі сорту.

Обґрунтовано та розкрито методичні підходи щодо створення конкурентоздатних сортів любистку лікарського та собачої кропиви п’ятилопатевої, проведено оцінку вихідного уже створеного матеріалу за основними ознаками, визначено оптимальну схему селекції для одержання сортів пряно-ароматичних і лікарських рослин, проведено оптимізацію добору за основними ознаками із врахуванням особливостей успадкування морфологічних ознак, втілення практичного використання нових підходів до створення конкурентоспроможних сортів і гібридів вищевказаних видів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ СУМІШКИ АЛУНІТОВОГО ТА ЦЕОЛІТОВОГО БОРОШНА В ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ВРХ

Рекомендації розроблені на основі наукових досліджень Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону, літературних та науково-довідникових джерел.

Застосування рекомендацій по використанню сумішки алунітового та цеолітового борошна в годівлі молодняку ВРХ дасть змогу використовувати алунітове борошно як альтернативу глауберової солі для поповнення раціонів сірковмісними сполуками до раціонів, що веде до покращення протікання обмінних процесів, інтенсивності росту тварин.

Розраховані на керівників та фахівців сільськогосподарських господарств різних форм власності, галузевих фахівців, виробників преміксів.

МОДЕЛІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ У РІЗНИХ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ ЗАКАРПАТТЯ  (рекомендації)

В рекомендаціях йдеться про підтримку конкурентоспроможності аграрної продукціїї в різних формах господарювання закарпатської області. Дано аналіз фінансово-глсподарської діяльності всіх форм господарювання аграрного сектору. Намічено конкретні шляхи підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності аграрних підприємств регіону.

Рекомендації розраховані на науковців, викладачів навчальних закладів, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, фермерів, землекористувачів, особистих господарств населення.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ЗАКАРПАТТЯ (Рекомендації)

Ведення сільськогосподарського виробництва на Закарпатті має свою специфіку і особливості. Характерною особливістю регіону є лісистість та невисокий відсоток площ придатних для сільськогосподарського виробництва, у тому числі найменша по країні площа орних земель.

В рекомендаціях проведено аналіз зональних технологій вирощування сільськогосподарських культур,обґрунтування технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва, наводиться комплекс машин для вирощування основних сільськогосподарських культур в низинній та гірській зонах Закарпаття.

Рекомендації розроблені на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.

МОНІТОРИНГ ПІВНІЧНОГО ГЕЛЬМІНТОСПОРІОЗУ КУКУРУДЗИ  (методичні рекомендації)  

Методичні рекомендації по фітосанітарному контролю північного гельмінтоспоріозу підготовлено на основі досліджень науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, а також розробок провідних науково-дослідних установ України і Росії.

Рекомендації розраховані на фахівців фітосанітарної служби, науковців-селекціонерів, спеціалістів сільськогосподарських підприємств.

МОНІТОРИНГ СТЕБЛОВИХ І КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ КУКУРУДЗИ (методичні рекомендації)

Методичні рекомендації по фітосанітарному контролю стеблових і кореневих гнилей підготовлено на основі досліджень науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, а також розробок провідних науково-дослідних установ України.

В рекомендаціях наводиться характеристика стеблових і кореневих гнилей кукурудзи, методика фітосанітарного моніторингу та інтегрований захист кукурудзи від стеблових і кореневих гнилей.

Рекомендації розраховані на науковців-селекціонерів, фахівців фітосанітарної служби, спеціалістів сільськогосподарських підприємств.

Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах 2015 року (в Закарпатській області)

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОСІННІХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ ПО ПОСІВУ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА РІПАКУ ПІД УРОЖАЙ 2018 РОКУ (В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 25-26.

У збірнику вміщені статті вчених та спеціалістів із науково-дослідних і навчальних закладів України, в яких висвітлюються здобутки та перспективи розвитку науки в галузях землеробства, рослинництва, садівництва, виноградарства, тваринництва та економіки.

Збірник розрахований на наукових працівників, спеціалістів агропромислового комплексу.

Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в Закарпатській області в умовах 2017 року

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.

Рекомендації щодо використання оцінки племінних якостей овець закарпатського типу породи прекос при формуванні селекційних груп вівцематок для підвищення м’ясної продуктивності

В рекомендаціях висвітлені дослідження щодо оцінки племінних якостей овець породи прекос закарпатського типу при створенні селекційних груп вівцематок володіючих генетичними задатками з підвищеною м’ясністю. В даних дослідженнях враховані методи оцінки за показниками відтворної здатності, молочності, розвитку тварин.

Розраховані на керівників сільськогосподарських та фермерських господарств різних форм власності, галузевих спеціалістів.

Відновлення продуктивності деградованих лукопасовищних угідь в гірсько-лісовому поясі Карпат

Рекомендації розроблені на основі наукових досліджень Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, літературних та науково-довідникових джерел.

Застосування рекомендацій по відновлення продуктивності деградованих лукопасовищних угідь в гірсько-лісовому поясі Карпат дасть змогу розширити польове кормовиробництво за рахунок залучення в сільськогосподарський обіг земель, які в минулому зазнали деградації та водної ерозії. Дасть можливість створення міцної кормової бази в гірській зоні Карпат за рахунок високоякісних і дешевих кормів.

Рекомендації по розробці технології формування і реалізації бізнес-проектів розвитку агроформувань регіону

Рекомендації по розробці технології формування і реалізації бізнес-проектів розвитку агроформувань регіону підготовлено на основі досліджень науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції.

Рекомендації розраховані на фахівців та спеціалістів сільськогосподарських підприємств усіх форм власності.

Рекомендації щодо вирощування та застосування лофанту ганусового (LOPHANTUS ANISATUS A. BENTH) в умовах низинної зони Закарпаття

В рекомендаціях викладено науково-обгрунтовані та методичні питання щодо ботанічної класифікації, характеристики й вимог рослин лофанту ганусового до умов навколишнього середовища, надана характеристика зразків колекції та сортів селекції Закарпатської ДСГДС НААН. Висвітлені питання господарського значення, технології вирощування, способів збирання та переробки.

Рекомендації розраховані на сільськогосподарських виробників пряної та лікарської сировини, науковців, студентів аграрних навчальних закладів.

Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи в умовах Закарпаття

Науково-практичні рекомендації по технології вирощування кукурудзи в умовах Закарпатської області підготовлено на основі досліджень науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, а також розробок провідних науково-дослідних установ України та досягнень передових сільськогосподарських підприємств області.

Рекомендації розраховані на керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, хазяїв особистих селянських господарств Закарпатської області.

Формування високопродуктивних комплексів машин, призначених для вирощування основних сільськогосподарських культур регіону

Формування сучасної техніко-технологічної бази агрогосподарств Закарпаття необхідно проводити з урахуванням грунтово-кліматичних умов, рельєфу місцевості, розмірів та конфігурації полів. При застосуванні високопродуктивних комплексів машин будуть досягнуті значні переваги, а саме: економія ресурсів, збереження та відновлення родючого шару грунту, зниження або усунення грунтової ерозії, поліпшення якості продукції та біологізація виробництва, підвищення рентабельності господарств.

В рекомендаціях наведено розроблені на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та даних наукової літератури високопродуктивні комплекси машин для вирощування основних сільськогосподарських культур Закарпаття.

Розраховані на фахівців сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.

Економічні  засади  інвестиційної  діяльності  аграрного сектору України в умовах розвитку прикордонного співробітництва з країнами ЄС

      У монографії сформовано теоретичну базу інвестиційного забезпечення економічного зростання та розвитку, обґрунтовано концептуально-методологічні засади інвестиційної діяльності в розвитку сільського господарства та визначені методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в сільське господарство держави.

     Проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності аграрного сектору України, досліджено, що в аграрному секторі відбулося безпрецедентне зниження обсягів виробництва практично всіх видів продукції, що випускається, старіння всіх фондів (на 60-65%). На це вплинули як причини загальноекономічного характеру – погіршення фінансової ситуації в країні, підвищення цін, так і падіння платоспроможного попиту населення.  Поряд з цим, падіння виробництва можна частково пояснити безперешкодним наповненням продовольчого ринку аналогічною імпортною продукцією в результаті лібералізації зовнішньоекономічної діяльності.

      Обгрунтовано  наукові підходи, форми та методи прикордонного співробітництва, аналіз стану аграрного виробництва, визначено проблеми інвестування аграрного сектору, проаналізовано стан розвитку спільних інфраструктурних формувань в аграрній сфері.

   Намічено концептуальні підходи щодо формування інвестиційної політики в сільському господарстві, визначено економічну ефективність та здійснено прогнозування розвитку інвестиційної діяльності в сільському господарстві України.

  Інвестиційна діяльність аграрного сектору України в умовах розвитку прикордонного співробітництва з країнами ЄС

    Досліджено реальну інвестиційну діяльність у розвитку сільського господарства, визначено інвестиційний клімат у Закарпатській області, Розкрито сучасний стан інвестиційної діяльності аграрного сектору Закарпаття, , встановлено , що в ньому відбулося безпрецедентно знизились обсяги виробництва  практично всіх видів продукції, значно скоротилось виробництво її асортименту, застаріли основні фонди. Проаналізовано ефективність  ефективність  закордонних інвесторів, визначено основні критерії інвестиційної стратегії в області. Обгрунтовано наукові підходи, форми і методи прикордонного співробітництва, проаналізовано стан аграрного виробництва, розвитку спільних інфраструктурних формувань в аграрній сфері, окреслено проблеми інвестування аграрного сектору, Запропоновано підходи щодо формування інвестиційної політики в сільському господарстві, визначено економічну ефективність, спрогнозовано розвиток інвестиційної діяльності в сільському господарстві Закарпаття.

Каталог-довідник Колекційних зразків малопоширених ароматичних і лікарських культур

В каталозі наведені характеристики сортів ароматичних і лікарських рослин, створених науковцями Закарпатської ДСГДС , які внесено до Державного Реєстру сортів рослин України та характеристика створених сортів , які знаходяться на Державному випробуванні.

Каталог колекційних зразків яблуні та груші

  Основна мета даного каталогу є ознайомлення науковців (селекціонерів та сортознавців, які займаються дослідженням культури яблуні та груші) із результатами вивчення зразків різного строку достигання за показниками адаптивності до факторів навколишнього середовища та елементами продуктивності.

Каталог зразків тютюну- джерел та донорів цінних ознак

Велика Бакта  2018 р.

  Основною метою даного каталогу є ознайомлення науковців (селекціонерів та сортознавців, які займаються дослідженнями культури тютюн) із результатами вивчення зразків тютюну різних сортотипів за показниками продуктивності та її складових елементів.

Технологія виробництва сичужного сиру

Рекомендації

Національна Академія  Аграрних Наук України

Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція

Центр наукового забезпечення АПВ Закарпатської області

Велика Бакта  2018 р.

     В рекомендаціях  висвітлено використання бактеріальних заквасок, молокозгортаючого ферменту (ренін) та дотримання технології виробництва, що дає змогу виробляти широкий асортимент сичужних сирів як в умовах крупних молокозаводів, а також у фермерських та індивідуальних господарствах. Рекомендації розраховані як на фахових сироварів, так і на сироварів-любителів.

Методичні рекомендації щодо вирощування, збирання та сушіння тютюну

м. Ужгород 2018

В даних рекомендаціях детально наводяться агробіологічні особливості тютюну, сорти рекомендовані для вирощування в агрокліматичних умовах Закарпаття, технологія вирощування, збирання та сушіння тютюну, а також захист від хвороб та шкідників.

Рекомендації розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.