інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

Методичні рекомендації включають в себе опис актуальних проблем сучасної генетики і селекції тютюну, вивчення генетичної структури окремих ознак і функцій, які відповідають за потенціал продуктивності і забезпечення високої адаптивності...
У науковому дослідженні узагальнено теоретичні засади організації системи маркетингу й формування маркетингової стратегії суб’єкта господарювання, що базуються на спеціальних знаннях, застосування яких у процесі маркетингової діяльності дозволяє задіяти потенційні...
В рекомендаціях наведена характеристика аборигенних, поширених та нових для умов області сортів винограду з груповою стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів середовища, та особливості їх розміщення у мікрозонах...
Видовий і сортовий склад генофонду роду Agastache в Україні потребує розширення і збагачення шляхом використання сучасних і вдосконалених методів селекції, а також через інтродукцію. Каталог є наочним узагальненням нових...
У молодих садах необхідно велику увагу приділяти грунтовим шкідникам, адже коренева система слабка і дуже вразлива. Авторами направлена робота саме над зведенням усіх наявних методичних і методологічних матеріалів та...
Видовий і сортовий склад генофонду роду Ocimum L. в Україні потребує розширення і збагачення шляхом використання сучасних і вдосконалених методів селекції, а також через інтродукцію. Каталог є наочним узагальненням...
В процесі дослідження узагальнено й обґрунтовано організаційно-економічні підходи до забезпечення розвитку аграрного підприємництва прикордонного регіону в умовах євроінтеграційних процесів. Крізь призму багатофункціональності й взаємозумовленості поєднання економічних інтересі в і...
Використання апоміксису у селекції тютюну відкриває великі перспективи для збереження гетерозиготної системи генів. Апомікти можуть брати участь у схрещуваннях в якості батьківської форми і передавати гібридам домінантний комплекс, який...
Рекомендації складені на основі наукових досліджень, літературних та науково-довідникових джерел. Перехід аграрного сектора економіки України до ринку ЄС зумовлює не тільки необхідність реформування відносин власності і становлення нових форм...